Program CZYSTE POWIETRZE

Chcesz zmniejszyć koszty ogrzewania domu, wymienić piec, zainwestować w pompę ciepła, rekuperację lub instalację fotowoltaiczną? Istnieje ku temu dobra okazja – trwa bowiem nabór wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Głównym celem programu „Czyste Powietrze”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ograniczenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które powstają w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja). Program będzie realizowany w latach 2018-2027. Szacuje się, że w tym czasie dofinansowanie uzyska blisko 4 miliony budynków jednorodzinnych.

Na co można otrzymać dotację?

Priorytetem programu jest wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Pozwoli to nie tylko poprawić jakość powietrza w naszym kraju, ale również zapewni inwestorom efektywniejsze zarządzanie energią w budynku i niższe koszty ogrzewania. W ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie na następujące inwestycje:

wymianę pieca i kotła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu – m.in. kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła
montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
montaż instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych,
montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją,
wymianę okien i drzwi,
docieplenie przegród domu.

Dla kogo dofinansowanie?

O dofinansowanie na wymianę pieca oraz inne proekologiczne inwestycje mogą się starać właściciele i współwłaściciele istniejących domów jednorodzinnych. Dofinansowaniem są objęte również inwestycje w trakcie realizacji – dotacja będzie przyznawana również osobom, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego, jednak nie został on jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Co ważne, dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Kwota dofinansowania

Na dotacje w ramach programu „Czyste Powietrze” przeznaczono 103 mld złotych. Kwota ta zostanie rozdysponowana do 2029 roku w formie dotacji (na ten cel przewidziano 63,3 mld złotych) oraz pożyczek (39,7 mld złotych). Minimalny kwalifikowany koszt inwestycji, który umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie wynosi 7 tysięcy złotych. Maksymalny możliwy koszt pojedynczej inwestycji, od której liczona jest dotacja to z kolei 53 tys. zł.
Wielkość dofinansowania będzie uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Im będzie on niższy, tym wnioskodawca może liczyć na większe wsparcie. Maksymalna możliwa stawka dotacji będzie udzielana w przypadku miesięcznego dochodu nie przekraczającego 600 zł na osobę. Gdy miesięczny dochód na osobę będzie większy niż 1600 zł maksymalne dofinansowanie wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych.

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć we właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Informacje odnośnie listy wymaganych dokumentów, sposobu ich wypełniania i składania (elektronicznie lub papierowo) można znaleźć na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, co oznacza, że są one oceniane na bieżąco.

Jesteśmy Gotowi!

Skontaktuj się z nami!, doradzimy wybór urządzeń, pomożemy wypełnić wniosek, wykonamy kompletną instalację zakupionego sprzętu.